Kim jesteśmy

Jesteśmy grupą niezależnych chrześcijan, którzy chcą zmieniać się dzięki Jezusowi Chrystusowi. Staramy się dogłębnie studiować Pismo Święte w celu poznawania Boga i Chrystusa oraz zawartych tam nauk o zbawieniu i życiu wiecznym. Nie uznajemy podziału na kler i laikat. Dążymy do prostoty i wolności sumienia regulowanej jedynie Pismem Świętym. Rozumiemy że każdy ma wypracowywać własną relację z Bogiem, w celu uwolnienia się od grzechu i zła. Spotykamy się, aby sobie w tym pomagać, podczas wspólnego studiowania tematów biblijnych, wykładów i uwielbiania Boga przez modlitwy i śpiew.

„…Kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma żywot wieczny i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł ze śmierci do żywota.” – Ew. Jana 5:24 (BW)

„wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej” – List do Rzymian 3:23 (BT)

„Ale wy nie pozwalajcie się nazywać Rabbi, bo jeden tylko jest – Nauczyciel wasz, Chrystus, a wy wszyscy jesteście braćmi. Nikogo też na ziemi nie nazywajcie ojcem swoim; albowiem jeden jest Ojciec wasz, Ten w niebie.” – Mat 23:8-9 (BW)

Skróty

BW- Biblia Warszawska, BT- Biblia Tysiąclecia

Comments are closed.

Facebook497
115