W co wierzymy

– W jednego Boga Stwórcę Wszechświata.

„Wszakże dla nas istnieje tylko jeden Bóg Ojciec, z którego pochodzi wszystko i dla którego istniejemy, i jeden Pan, Jezus Chrystus, przez którego wszystko istnieje i przez którego my także istniejemy.” 1 list do Koryntian 8:6 (BW)

– W Jezusa Chrystusa – Syna Bożego, który jako Logos był wykonawcą Bożych planów twórczych, a gdy przyszedł na ziemię był doskonałym człowiekiem. Po swoim zmartwychwstaniu został wielce wywyższony, ale zawsze będzie poddany Ojcu.

Który jest obrazem Boga niewidzialnego i pierworodny wszystkich rzeczy stworzonych. Albowiem przezeń stworzone są wszystkie rzeczy, które są na niebie i na ziemi, widzialne i niewidzialne…” List do Kolosan 1:15,16 (BG)

„Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus…” 1 list do Tymoteusza 2:5 (BT)

Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię…” List do Filipian 2:9 (BW)

Gdybyście miłowali Mnie, cieszylibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec jest większy ode Mnie. Ew. Jana 14:28 (BP)

A gdy już wszystko zostanie Mu poddane, wtedy i sam Syn zostanie poddany Temu, który Synowi poddał wszystko…” 1 list do Koryntian 15:28 (BT)

– W uwolnienie od grzechu i śmierci przez wiarę w to, że Jezus przez swą śmierć na krzyżu odkupił ludzką rodzinę od grzechu pierworodnego (Adamowego) i dał ludziom szansę naprawienia się. Ofiara ta jest wystarczająca i nie potrzebuje być powtarzana.

Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Ewangelia Jana 3:16 (BW)

Nie potrzebuje on codziennie, jak arcykapłani, składać ofiar najpierw za własne grzechy, a potem za grzechy narodu; uczynił to bowiem raz na zawsze, złożywszy siebie samego w ofierze. List do Hebrajczyków 7:27 (BP)

– W zmartwychwstanie umarłych. Uważamy że w stanie grobu nie ma istnienia i świadomości, ale zmarli czekają na zmartwychwstanie.

„…gdyż nadchodzi godzina, kiedy wszyscy w grobach usłyszą głos jego; (29) i wyjdą ci, co dobrze czynili, by powstać do życia; a inni, którzy źle czynili, by powstać na sąd.” Ewangelia Jana 5:28-29 (BW)

Boć ci, co żyją, wiedzą, że umrzeć mają; ale umarli o niczem nie wiedzą…Wszystko, co przedsięweźmie ręka twoja do czynienia, czyń według możności twojej, albowiem niemasz żadnej pracy, ani myśli, ani umiejętności, ani mądrości w grobie, do którego ty idziesz.Księga Koheleta 9:5,10 ( Księga Kaznodziei Salomona) (BG)

„..bo nikt po śmierci nie wspomni o Tobie: któż Cię wychwala w Szeolu?”  Psalm 6:6 (BT)

– W zmartwychwstanie i zbawienie dla wszystkich.

Albowiem jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni.” 1 Kor 15:22 (BW)

– W przyjście Królestwa Bożego na ziemię, które będzie lekarstwem na śmierć, zło na świecie i obecne problemy ludzkości.

…przyjdź Królestwo twoje, bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi.”  Ewangelia Mateusza 6:10 (BW)

I ujrzałem niebo nowe i ziemię nową,  bo pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły,
i morza już nie ma.  I Miasto Święte – Jeruzalem Nowe ujrzałem zstępujące z nieba od Boga, przystrojone jak oblubienica zdobna w klejnoty dla swego męża. I usłyszałem donośny głos mówiący od tronu:  Oto przybytek Boga z ludźmi: i zamieszka wraz z nimi, i będą oni Jego ludem, a On będzie „BOGIEM Z NIMI”. I otrze z ich oczu wszelką łzę, a śmierci już odtąd nie będzie. Ani żałoby, ni krzyku, ni trudu już [odtąd] nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły. „Apokalipsa 21:1-4 (BT)

Skróty

BW- Biblia Warszawska, BT- Biblia Tysiąclecia, BG- Biblia Gdańska, BP-Biblia Poznańska

Comments are closed.

Facebook497
115